Provozní a návštěvní řád lukostřelnice

Provozní a návštěvní řád lukostřelnice

LK Patriot Brno z.s.

Tato pravidla platí pro všechny aktivní střelce, trenéry a ostatní fyzické osoby, které se vyskytují v areálu lukostřelnice LK Patriot Brno.

Luky jsou zbraně dle zákona o zbraních a střelivech a při lukostřelbě hrozí velké nebezpečí ohrožení zdraví a života osob nalukostřelnici.

Proto jsou všichni střelci a také ostatní fyzické osoby povinni se v prostoru lukostřelnice bezvýjimečně řídit pokyny vedení LK Patriot Brno, trenérů a tímto řádem.

Z A K A Z U J E S E!

 • Vstup pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek do prostoru střelnice!
 • Vnášení alkoholu a veškerých omamných či psychotropních látek do prostoru střelnice!
 • Střelba pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek!
 • Konzumace alkoholu a omamných či psychotropních látek v prostoru střelnice!
 • Kouření v prostoru střelnice!
 • Používání jiných střelných zbraní, než schváleným vedením LK Patriot Brno nebo trenérem při tréninku!
 • Vstup cizích osob během tréninku do prostoru střelnice bez vědomí trenéra nebo vedení LK Patriot! Vstup psů a domácích zvířat do prostoru střelnice!

Základní pravidla chování

 • Vstup do prostoru lukostřelnice je povolen pouze v hodinách výuky lukostřelby.
 • Mimo tyto hodiny je vstup možný pouze po předchozí domluvě s vedením LK Patriot Brno.
 • Dětem je vstup do prostoru střelnice povolen pouze v doprovodu osob starších 18 let.
 • V prostorách lukostřelnice udržujte pořádek a ukládejte odpad do určených nádob.
 • Během střílení netelefonujte, při tréninku si vypněte nebo ztlumte mobilní telefon.

Bezpečnostní pokyny pro střelce

 • Trénink lukostřelby mohou provádět pouze trenéři k tomu pověření vedením LK Patriot.
 • Při střelbě používejte přiměřené sportovní a přiléhavé oblečení a vždy používejte bezpečnou – nejlépe pevnou sportovní obuv.
 • Při střelbě používejte pouze trenérem schválené střelecké vybavení, dále chrániče paží a prstů.
 • V žádném případě nepoužívejte poškozené vybavení (například naštípnutý šíp, uvolněný končík nebo hrot, prasklý končík, atd.).
 • Před střelbou vždy proveďte kontrolu správného sestavení luku a nastavení zaměřovače.
  • Při střílení musíte vždy stát na střelecké čáře!
 • Šípy můžete nasadit na tětivu až v okamžiku, kdy jsou všichni střelci na střelecké čáře nebo v prostoru za ní a nikdo se nenachází na střelnici před střeleckou čárou nebo v prostoru za terči.
  • Za žádných okolností nesmíte střílet, pokud se kdokoliv nachází na střelnici před střeleckou čarou nebo v prostoru za terči!
 • Střílet smíte jen směrem ke svému terči, míření provádějte na svoji terčovnici, ne nad ni.
 • Při střílení na střelecké čáře s nasazeným šípem nebo napnutým lukem se za žádných okolností nesmíte otáčet jinam než k terčům.
 • Během střelby nezvedejte šípy, které upadnou na zem.
 • Vyvarujte se jakéhokoliv jiného nebezpečného jednání, které může ohrozit ostatní osoby na střelnici.
 • Při zjištění jakéhokoli poškození na náčiní okamžitě ukončete střelbu, nahlaste poškození trenérovi a nepokoušejte se náčiní opravovat sami.
 • Šípy nenoste v rukou, používejte toulec, připnutý k opasku.
 • Pokud budete nuceni nést šípy v ruce, hroty šípů musí být skloněny dopředu dolů, nešermujte s nimi a neohrožujte ostatní osoby.
 • Neběhejte s šípy v rukou ani s šípy v toulcích, připnutých k opasku!
 • Neběhejte k terčovnicím, ve kterých jsou zabodnuté šípy!
 • Při příchodu k terčovnici pozorně sledujte šípy v terčovnici, abyste se nezranili o končíky šípů.
 • Při vytahování šípů z terče dbejte na to, aby nikdo nestál těsně za Vámi!
 • Vystřelený šíp můžete jít hledat za terčovnici pouze se souhlasem nebo vědomím trenéra.
 • Nemluvte na střelecké čáře a nerušte ostatní střelce během střílení.
 • Se střelcem, který právě střílí, mluví pouze trenér, popřípadě jiná osoba pouze na žádost střelce.
 • Nesahejte na cizí vybavení bez předchozího souhlasu jeho majitele.

Pokyny pro začátečníky

 • Střílíte-li poprvé, upozorněte na to trenéra.
 • Při použití zapůjčeného vybavení je zakázáno provést výstřel bez založení šípu.
 • Pokud si nátah zkoušíte bez šípu, nikdy „nevystřelte na prázdno“, mohli byste se zranit a poškodili byste luk.
 • Počítejte s tím, že při výuce lukostřelby dochází k fyzickým kontaktům trenéra a střelců. Trenér Vám může pomoci zaujmout správnou polohu těla během výstřelu.
 • Při zjištění jakéhokoli poškození lukostřeleckého vybavení okamžitě ukončete střelbu a hlaste poškození trenérovi. Nepokoušejte se náčiní opravovat sami.
 • Po ukončení střelby vraťte veškeré zapůjčené vybavení na vyhrazené místo nebo trenérovi.

Pokyny pro rodiče a návštěvy

 • Během tréninku se zdržujte ve vyhrazeném prostoru a nevstupujte do prostoru střelby.
 • Během střelby nemluvte s lukostřelci, nerušte střelce hlasitým hovorem nebo telefonováním.
 • Počítejte s tím, že při výuce lukostřelby dochází k fyzickým kontaktům trenéra a střelců. Trenér může pomáhat střelci zaujmout správnou polohu těla během výstřelu.
 • Při jakémkoliv poškození vybavení zanechte střelby a nahlaste to trenérovi.

Respektujte práva a pocity ostatních, nekomentujte výkony ostatních. Porušování těchto pravidel může být důvodem k vyloučení z účasti na tréninku lukostřelby bez nároku na náhradu tréninku. Osobám opakovaně porušujícím tato pravidla může být vstup do areálu střelnice zcela zakázán.

Děkuji všem lukostřelcům, rodičům i návštěvníkům za dodržování pravidel

Augustin Kůra, předseda LK Patriot Brno

Tento řád vstupuje v platnost 20. 10. 2021